slide

Документи | ДГС Свиленград

Заявление и Указания за издаване на позволителни за недървесни горски продукти- диворастящи гъби и плодове, от директорите на ДП по чл. 163 от Закона за горите (ЗГ) или упълномощени от тях лица
Файл
Добавен
02.04.2024 / ДГС Свиленград
Съобщение за утвърдената цена за продажба на дърва за огрев на физически лица за лично ползване през 2023г., които ще се предоставят от ТП ДГС Свиленград
Файл
Добавен
01.06.2023 / ДГС Свиленград
Списък на жителите на Община Свиленград с право да закупят дърва за огрев за отоплителен сезон 2023/24 год.
Файл
Добавен
05.05.2023 / ДГС Свиленград
Обявление на основание чл.115 от ЗГ и чл.38,ал.1, във връзка с чл.38, ал.8 от Наредбата за количества дървесина от годишния план за ползване за 2023г., които стопанството ще предложи на търговци отговарящи на изискванията
Файл
Добавен
24.11.2022 / ДГС Свиленград
Обявление за местни търговци
Файл
Добавен
11.11.2021 / ДГС Свиленград
Обявление по чл.38, ал.8 от "Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти
Файл
Добавен
15.11.2018 / ДГС Свиленград
Обявление за предложените количества дървесина по реда на чл.38 ал.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии- държавна и общинска собственост , и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти на ТП ДГС Свиленград за ЛФ 2018г.
Файл
Добавен
11.12.2017 / ДГС Свиленград
УКАЗАНИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ОТ ПЪРВА ТРЪЖНА СЕСИЯ НА 2017 ГОДИНА
Файл
Добавен
10.11.2016 / ДГС Свиленград