Документи

Обявление по чл.38, ал.8 от "Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти
Файл
Добавен
15.11.2018 / ДГС Свиленград
Обявление за предложените количества дървесина по реда на чл.38 ал.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии- държавна и общинска собственост , и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти на ТП ДГС Свиленград за ЛФ 2018г.
Файл
Добавен
11.12.2017 / ДГС Свиленград
УКАЗАНИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ОТ ПЪРВА ТРЪЖНА СЕСИЯ НА 2017 ГОДИНА
Файл
Добавен
10.11.2016 / ДГС Свиленград