Процедура № 6882 на ДГС Свиленград

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Свиленград 18.12.2023 97,400.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет Добив на дървесина по чл.115 от ЗГ или местни търговци, в обекти горски територии общинска собственост в териториалния обхват на ТП ДГС Свиленград - Обект 2401

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2401 бл., црл, мжд, здб,кл, лп, гбр, яс 136 куб.м. 228 куб.м. 38 куб.м. 0 куб.м. 2033 куб.м. 0 куб.м. 2435 куб.м.