Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3334 ДГС Свиленград 20.08.2019 2019-3 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 165,256.23 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на дейности в горски територии държавна собственост в териториалният обхват на ТП ДГС Свиленград за Обект № 2019-3 – ПОЧВОПОДГОТОВКА, ЗАЛЕСЯВАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЪБОВИ КУЛТУРИ- 270 дка Виж пълна информация
3231 ДГС Свиленград 19.07.2019 Публично състезание 7,300.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Почистване с шредер на орехови и бадемови култури с обща площ 182,5 дка в териториалния обхват на ТП ДГС Свиленград Виж пълна информация
3195 ДГС Свиленград 24.06.2019 Събиране на оферти с обява 2,300.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка чрез закупуване на препарати за растителна защита, подобрители на почвата , минерални торове , инсектицид срещу листогризещи насекоми и хербициди за третиране на плевели на територията на ТП ДГС Свиленград Виж пълна информация
Процедура № 3195 на ДГС Свиленград от 24.06.2019 е прекратена!
3028 ДГС Свиленград 14.05.2019 Публично състезание 13,700.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Косене на пасища с обща площ 911,1 дка в териториалния обхват на ТП ДГС Свиленград Виж пълна информация
2952 ДГС Свиленград 03.05.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 7,785.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Направа на нови и поддържане на стари минерализовани ивици в ТП ДГС Свиленград Виж пълна информация
2884 ДГС Свиленград 27.02.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 10 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 91 куб.м. 0 куб.м. 101 куб.м.
чб,бб
1916 Процедури за добив на дървесина 2,323.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на услугата - сеч и извоз на дървесина до временен склад по реда на чл.27 ал.1 т.1 от Наредбата Виж пълна информация
2876 ДГС Свиленград 21.03.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
165 куб.м. 904 куб.м. 63 куб.м. 0 куб.м. 805 куб.м. 0 куб.м. 1937 куб.м.
чб,бб
19-1 Процедури за продажба на дървесина 111,485.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на прогнозно количество добита дървесина –ОГТ от обекти на територията на ТП „ДГС-Свиленград” Виж пълна информация
2875 ДГС Свиленград 21.03.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
165 куб.м. 915 куб.м. 64 куб.м. 0 куб.м. 909 куб.м. -0.1 куб.м. 2053 куб.м.
чб,бб,здб,цр
19-1 Процедури за добив на дървесина 41,855.00 лв. без ДДС
Предмет: „ИЗВЕЖДАНЕ НА СЕЧ В ГОРСКИ НАСАЖДЕНИЯ, РАЗКРОЙВАНЕ НА АСОРТИМЕНТИ ПО БДС, ИЗВОЗ ДО ВРЕМЕНЕН СКЛАД ОТ ОБЕКТИ ОТ ОБЩИНСКИ КЛФ-2019 Г., В ТЕРИТОРИАЛНИЯ ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТ НА ТП ДГС „Свиленград”
Виж пълна информация
2788 ДГС Свиленград 06.03.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 10896 куб.м.
дб,бк,цр, гбр и др.
1901 Дългосрочни договори 563,460.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по категории дървесина от обект № 1901 - горски територии – държавна собственост, стопанисвани от „ЮИДП” и попадащи в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС Ново Паничарево, ТП ДГС Кости, ТП ДЛС Несебър, ТП ДГС Свиленград, ТП ДГС Малко Търново, ТП ДГС Елхово и ТП ДГС Царево. Виж пълна информация
2770 ДГС Свиленград 08.02.2019 2019-1, 2019-2 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 287,595.25 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на дейности в горски територии държавна собственост в териториалният обхват на ТП ДГС Свиленград за Обект № 2019-1 – ПОЧВОПОДГОТОВКА, ЗАЛЕСЯВАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЪБОВИ КУЛТУРИ, ОТГЛЕЖДАНЕ НА 2 И 3–ГОДИШНИ ГОРСКИ КУЛТУРИ, ПОПЪЛВАНЕ НА ГОРСКИ КУЛТУРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА МЕХАНИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ В РАЗСАДНИК „ГЕБРАН”, и обект 2019-2 „ПОЧВОПОДГОТОВКА, ЗАЛЕСЯВАНЕ, ОТГЛЕЖДАНЕ НА ТОПОЛОВИ КУЛТУРИ” Виж пълна информация
2734 ДГС Свиленград 20.02.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 11932 куб.м.
дб,бк,цр, гбр,бб и др.
1901Д Дългосрочни договори 568,908.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за продажба на стояща дървесина на корен по категории от обект 1901Д - горска територия – държавна собственост, стопанисван от „Югоизточно държавно предприятие” ДП, съгласно Приложение № 1, неразделна част от Заповед № РД-10-04/10.01.2019г. за откриване на търг с явно наддаване. Виж пълна информация
Процедура № 2734 на ДГС Свиленград от 20.02.2019 е прекратена!
2690 ДГС Свиленград 07.01.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
109 куб.м. 172 куб.м. 12.9 куб.м. -0.05 куб.м. 944 куб.м. 0 куб.м. 1238 куб.м.
мждр,гбр,цр,здб
1915 Процедури за добив на дървесина 28,474.50 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина от Обекти на територията на ТП ДГС Свиленград Виж пълна информация
2689 ДГС Свиленград 07.01.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
295 куб.м. 946 куб.м. 145 куб.м. 525 куб.м. 4077 куб.м. 0 куб.м. 5988 куб.м.
чб,бл,мждр,гбр,цр,здб,мкл
1909,1910,1911,1912,1913,1914 Процедури за добив на дървесина 137,724.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина от Обекти на територията на ТП ДГС Свиленград - месни търговци Виж пълна информация
2634 ДГС Свиленград 19.12.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
231 куб.м. 1317 куб.м. 200 куб.м. 404 куб.м. 6071 куб.м. 0 куб.м. 8223 куб.м.
чб,бл,мждр,гбр,лп,цр,здб,мкл
1901,1902,1903,1904,1905,1906,1907,1908 Продажба на стояща дървесина на корен 366,816.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДГС Свиленград Виж пълна информация
2476 ДГС Свиленград 22.11.2018 Открита процедура 3,760.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка чрез закупуване и монтаж на офис техника - компютри, принтери, скенери, копирни машини, UPS устройства за нуждите на ТП ДГС Свиленград Виж пълна информация
2464 ДГС Свиленград 09.10.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 379 куб.м. 4 куб.м. 0 куб.м. 383 куб.м.
чб,бб,бл
1814 Процедури за добив на дървесина 8,426.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на услугата - сеч и извоз на дървесина до временен склад по реда на чл.27 ал.1 т Виж пълна информация
2454 ДГС Свиленград 19.10.2018 Събиране на оферти с обява 1,300.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания на служителите предвидени в Наредба № 3/1987 г. за задължителните предварителни и периодични прегледи на работниците Виж пълна информация
2403 ДГС Свиленград 11.09.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 91 куб.м. 1 куб.м. 678 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 770 куб.м.
чб,бб
1813 Процедури за добив на дървесина 16,940.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на услугата - сеч и извоз на дървесина до временен склад по реда на чл.27 ал.1 т Виж пълна информация
2380 ДГС Свиленград 09.10.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 15,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Техническо обслужване на МПС, включващо основен и текущ ремонт, профилактика, диагностика, доставка и монтаж на резервни части и консумативи за МПС за срок 24 месеца Виж пълна информация
Процедура № 2380 на ДГС Свиленград от 09.10.2018 е прекратена!
2315 ДГС Свиленград 20.08.2018 обект № 9 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 145,883.81 лв. без ДДС
Предмет: Почвоподготовка,залесяване и отглеждане тополови култури - обект № 9 на територията на ТП ДГС Свиленград Виж пълна информация