ПРОТОКОЛ ЗА КЛАСИРАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ В ГТ - II ETAП Списъци на допуснатите и класирани имоти и на недопуснатите имоти на първи етап по Правилата за закупуване на горски територии от ДП по чл.163 от ЗГ Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 година, мярка 8.4. „Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони : Европа инвестира в селските райони”. Административен договор с ДФ „Земеделие” № BG06RDNP001-8.002-0001-C01/02.04.2020 година за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Започна приемът на документи за закупуване на поземлени имоти в горски територии от ДП по чл. 163 от ЗГ за 2021г. Информация за единични цени за 1 дка на закупени поземлени имоти в горски територии за 2020г. Африканска чума по свинете - телефони за сигнали Прием на заявки за участие в провеждането на електронни процедури за реализация на дървесина.

Обща информация

ТП ДГС Свиленград носи името си от гр.Свиленград , който е административен център и седалище на стопанството. Горите и горските площи от района са разположени в Източни Родопи, по поречието на р. Марица и южната част на Сакар планина. На север и североизток стопанството граничи с ТП ДЛС Тополовград, на изток с р.Тунджа,която е държавна граница с Р. Турция , на юг с р. Марица – държавна граница с Р. Гърция , на юг и югозапад с ДГС Ивайловград и яз.Ивайловгради на запад и северозапад с ТП ДГС Хасково. Релефът е еднообразен , като в преобладаващата част е с наклонени и стръмни склонове и заоблени,заравнени била, а в останалата част е равнинен с малки наклони. Горите в района на стопанството са разположени изцяло в долния равнинно-хълмист и хълмисто-предпланински пояс на дъбовите гори. Преобладават площите с надморска височина 250м. Най-високата точка се намира в Сакар планина – връх Вишеград – 856м н.в. , а най-ниската – по поречието на р.Марица, източно от с. Кап. Андреево- 40м н.в. В границите на стопанството се намират средната част на водосбора на яз. Ивайловград и долното течение на водосбора на р. Марица. Разнообразието на релефа , различието в надморската височина , геоложката структура , влиянието на климатичните фактори и други са повлияли върху почвообразователния процес в района на стопанството.Тук се срещат три вида почви – алувиални, канелени – горски и хумусно –карбонатни. Върху тях са разположени насаждения от благун , космат дъб, зимен дъб , цер, червен дъб, съпровождащи се от мъждрян , габър , липа , и култури от бял и черен бор, кедър, акация, топола. Средно годишното залесяване на стопанството е 108 ха. Създават се предимно култури от дъб , топола , акация , бор, атласки кедър. ТП ДГС Свиленград стопанисва горски фонд - държавна собственост 20026,3 ха. Средното годишно ползване е 28100м3 стояща маса. Фауната на територията на стопанството е разнообразна. От пернатия дивеч се срещат яребици , кеклици , фазани , гълъби , пъдпъдъци и др., плаващ дивеч – гъски , патици , корморани , чапли и др., дребен дивеч – зайци , лисици , белки , златки и др., едър дивеч – елени , сърни , диви свине , чакали , вълци. Тук се срещат още ястреби , мишелови и царски орли.