Процедура № 6313 на ДГС Свиленград

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Свиленград 06.10.2022 240,528.04 лв. без ДДС Лесокултурни мероприятия открит конкурс
Предмет "Почвоподготовка, залесяване и отглеждане на дъбови култури" в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП ДГС Свиленград - Обект 2022-9

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2022-9 0 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.